DIGITS PROJEKTER

DIGIT Portefølje 2019-2025 viser de projekter, som foreningen arbejder med i øjeblikket. Længere nede på siden kan du læse mere om de enkelte projekter.

Sags- og Partsoverblik (SAPA)
SAPA-løsningen bliver en helt ny IT-løsning, der skal give brugerne et godt overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. Dermed skal SAPA understøtte det daglige arbejde med sagerne og bidrage til at sikre en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.​ SAPA-strategien i den enkelte kommune afgør, hvordan systemet skal implementeres, og hvilke brugere der vil få adgang til systemet.
Kommunernes Ydelsessystem (KY)
Kommunernes Ydelsessystem er en fælleskommunal IT-understøttelse af forsørgelsesområderne og enkeltydelse mv., som afløser for kommunernes brug af KMD Aktiv og BIS-Y.

Blandt målsætningerne med projektet er:​

 • At understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på forsørgelsesområderne og enkeltydelse mv.​
 • At sikre brugervenlig og effektiv it-understøttelse af de kommunale arbejdsgange på forsørgelsesområderne og enkeltydelse mv. gennem automatisering og beslutningsunderstøttelse​.
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
Etableringen af Kommunernes Sygedagpengesystem er en del af udbudsplanen for monopolområdet, hvor KOMBIT har konkurrenceudsat IT-understøttelsen på området. KSD bliver afløseren for “KMD Dagpenge” og “KMD E-dagpenge”.​ Som en del af den nye løsning er der blevet udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning, “Mit Sygefravær”, som er bindeled mellem anmeldelserne i NemRefusion og ydelseskontoret i kommunerne. “Mit Sygefravær” gik planmæssigt i luften i juni 2015 og varetages i regi af NemRefusion.
Økonomi- og Lønsystem (ERP)
7 af DIGITs 12 medlemskommuner gik i et fælles ERP udbud i 2016 og er i 2017 i gang en fælles implementering af det nye økonomi- og lønsystem. Der er udvalgt fire procesområder, som kommunerne ønsker at samarbejde om og ensrette​ så meget som muligt under implementeringerne: Brugerstyring, Kontoplan, Refusionsprocessen og Bilagsprocessen. Hovedformålene med ensretningen er dels muligheden for videndeling og sparring kommunerne imellem for at sikre optimal forståelse for og udnyttelse af systemet og dels er det at mindske sårbarheden på ressourcerne efter idriftsættelse ved at kommunerne kender hinandens opsætninger og har fælles forståelse for begreberne.
Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU)
Der er igangsat en afklaring i DIGITs medlemskommuner med relevante fagchefer omkring fremtidig fælles implementering af DUBU 3.0, som forventes klar til ibrugtagning 31.12.2018. ​

I 2010 blev det af regeringen og KL besluttet at styrke IT-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde. Kontrakten med IBM udløber 2018, og der er derfor et genudbud i gang, og en ny leverandør, Netcompany, er valgt.
Bruger- og Rettighedsstyring (IdM)

Formål: At anskaffe og implementere en løsning til håndtering af bruger- og rettighedsstyring i alle 12 kommuner. Projektet omfatter både den tekniske og den organisatoriske del. Formålet er også at sikre, at kommunerne kan leve op til kravene i den nye EU-databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven og dermed kan dokumentere, hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke IT-løsninger hvornår. Endelig er målet at sikre, at kommunerne også efterlever KL’s rammearkitektur, hvor der er defineret nogle spilleregler i forhold til monopolbruddet/støttesystemerne.

Løsningen bliver anskaffet via flere fælleskommunale samarbejde, hvor udgangspunktet er brugen af open source. Der er derved ikke tale om en traditionel anskaffelse af en kommerciel markedsløsning. DIGIT er ved deltagelse i disse samarbejde med til at drive færdigudviklingen af flere komponenter, der tilsammen bliver DIGIT’s sammenhængende IdM-løsning.

Første etape af projektet er udrulning af OS2Rollekataloget til brug for “KOMBIT-systemerne”. Denne del af løsningen i drift i alle 12 kommuner.

Anden etape omhandler SOFD Core, der i løbet af 2019 og starten af 2020 bliver udrullet til kommunerne. Med denne udrulning kommer det tekniske ”set-up” til den samlede IdM-løsning på plads.

Tredje Etape, der omhandler den organisatoriske implementering starter primo 2020 og kører frem til primo 2022.

Informationssikkerhed
Der er i DIGIT regi etableret en fælles informations- og datasikkerhedsprojektgruppe, som har følgende overordnede målsætninger for deres arbejde frem mod ikrafttrædelse af EU-persondataforordningen maj 2018: ​

 • At øge fremdriften med implementering af ISO 27001 i de enkelte DIGIT-kommuner som grundlag for implementering af EU-persondataforordningen ​
 • Central udvikling af skabeloner, retningslinjer, metoder, uddannelsesmateriale og værktøjer ​
 • Styrke det faglige miljø omkring arbejdet med informations-og datasikkerhed​
 • Skabe overblik over informations-og datasikkerheden på tværs af DIGIT-kommunerne, herunder etablere en løbende rapportering ​
 • Høste gevinster og synergier gennem etablering af fælles løsninger for informations-og datasikkerhed ​
 • Facilitering af workshopper med ledere fra kommunaldirektør til fagområdelederniveau omkring ledelse af informationssikkerhed
 • Identifikation, optimering og kvalitetssikring af de ”gode eksempler” fra medlemskommunerne​
 • Derudover arbejdes der i DIGIT regi på etablering af en blivende fremtidig fælles informations-og datasikkerhedsfunktion med Data Protection Officer (DPO), som skal etableres centralt og dække alle medlemskommuner.
Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH)
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt d. 23.1.18, at de 12 medlemskommuner skal gå i et fælles udbud omkring anskaffelse af et ESDH-system samt gennemføre en fælles implementering efter anskaffelsen. Målsætningen med anskaffelses- og implementeringsfaserne er:​

 • At gennemføre fælles udbud af nyt fælles ESDH​
 • At planlægge og gennemføre fælles organisatorisk implementering af fælles ESDH-system, herunder bl.a.:​
  • Sikre udvælgelse og udarbejdelse af væsentlige best practice forretningsprocesser, som implementeres lokalt i kommunerne​
  • Sikre grundlag for ensartet uddannelse- og sparring undervejs i implementeringen​
  • Sikre grundlag for fælles kontrakt- og leverandørstyring samt driftsorganisering omkring bl.a. support og servicemålsopfølgning​.
AULA – det nye SkoleIntra
Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO’er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019.