DIGIT kommunerne samarbejde omkring anskaffelse, implementering og fælles drift og udvikling af et fælles SSO-system. SSO-projektet skal bidrage til, at kommunerne kan opnå målsætningerne om:  

Mere effektiv digitalisering gennem: 

  • En mere effektiv interessevaretagelse overfor it-leverandører, da en fælles kontrakt og stærkere samarbejde på tværs giver en stærkere stemme og større indflydelse.  
  • Mere optimerede forretningsprocesser og bedre systemunderstøttelse baseret på muligheden for i fællesskab at udnytte viden og skabe best practice. 
  • Lavere driftsomkostninger i form af tværgående support, kontrakt- og leverandørstyring og et formaliseret drifts- og videreudviklingssamarbejde kommunerne imellem. 
  • Øget realisering af gevinster gennem et fælles og vedholdent tværkommunalt fokus på gevinstrealisering gennem hele projektets levetid samt mulighed for benchmarking på tværs af kommunerne med henblik på at hente yderligere økonomiske og kvalitative gevinster lokalt. 

Højere kvalitet i digitaliseringen gennem: 

  • Øget kvalitet i leverancer fra, og input til, leverandører og eksterne samarbejdspartnere gennem udnyttelse af ekspertise, viden og kompetencer på tværs af kommunerne.  
  • Styrket projektstyring ved brug af standardiserede projektledelsesmetoder og -værktøjer samt en dedikeret tværgående projektgruppe, som har til opgave at sikre høj kvalitet, og understøtte ensartet projektstyring og -implementering på tværs af kommunerne i det omfang, det er ønsket. 
  • Bedre kvalificering af løbende beslutningsgrundlag idet spidskompetencer i kommunerne har mulighed for at indgå i en fælles tværgående projektgruppe og i en tværgående styregruppe, som alt andet lige har mulighed for at belyse flere perspektiver.  
  • Potentiale for en mere effektiv organisatorisk implementering, da de enkelte kommuner støttes gennem fælles uddannelses- og train-the-trainer-forløb, og der skabes læring og løbende forbedringer på tværs af de 11 kommuner.  
  • Øget videndeling og kompetenceudvikling blandt lokale projektledere, lokale projektdeltagere, gevinstejere og andre ressourcepersoner og mulighed for at trække på viden og erfaringer fra tidligere DIGIT-projekter.